quynh.anh đã chuyển khách hàng Nguyễn Hùng Phi từ đã thanh toán sang danh sách huỷ từ đã thanh toán