quynh.anh đã xác chỉnh sửa ghi chú từ thành Ngày 14/10 hoàn lại tiền mặt cho khách cho khách hàng Võ Lê Như Huệ