quynh.anh đã chuyển khách hàng Võ Lê Như Huệ từ đã thanh toán sang danh sách huỷ từ đã thanh toán