quynh.anh đã xác chỉnh sửa ghi chú từ thành TIỀN MẶT TẠI BÀN 08/10 cho khách hàng Phượng