quynh.anh đã xác chỉnh sửa ghi chú từ thành CHUYỂN TỪ GHẾ G4 – G5 cho khách hàng Lưu Huyền Trang