quynh.anh đã xác chỉnh sửa ghi chú từ CHUYỂN TỪ GHẾ G4 – G5 thành CHUYỂN TỪ GHẾ G4 – G5 ĐÃ THANH TOÁN (01/10/2022 20:07:21) cho khách hàng Lưu Huyền Trang