quynh.anh đã chuyển khách hàng Lưu Huyền Trang từ admin đặt sang danh sách huỷ từ chờ