quynh.anh đã xác chỉnh sửa ghi chú từ thành A.Huy cho khách hàng Khach mời Khánh Hà