quynh.anh đã chuyển khách hàng Trần Nguyên Khang từ admin đặt sang danh sách huỷ từ chờ