quynh.anh đã xác chỉnh sửa ghi chú từ thành đổi ghế j21 thành k21 mua thêm 1 ghế k22 cho khách hàng Trần Nguyên Khang