quynh.anh đã xác chỉnh sửa ghi chú từ thành 21:59;20/07 cho khách hàng Thanh Thư