quynh.anh đã chuyển khách hàng Vy Lion City từ admin đặt sang danh sách huỷ từ chờ