quynh.anh đã xác chỉnh sửa ghi chú từ thành 17:04;04/10 cho khách hàng Ngoc Tran Ha