quynh.anh đã xác chỉnh sửa ghi chú từ thành 14:25 6/10 dis 30 khach anh Nguyên Lê cho khách hàng Võ Ngọc Minh Thiện