quynh.anh đã chuyển khách hàng Võ Ngọc Minh Thiện từ admin đặt sang danh sách huỷ từ chờ