quynh.anh đã xác chỉnh sửa ghi chú từ bao luu show Ha NOi 1tr2 thành bao luu show Ha NOi 1tr2 bù 300k 15:39;28/12 cho khách hàng Nguyễn Hữu Thắng