quynh.anh đã xác chỉnh sửa ghi chú từ thành bao luu show Ha NOi 1tr2 cho khách hàng Nguyễn Hữu Thắng