quynh.anh đã xác chỉnh sửa ghi chú từ 20:13 03/10/2022 thành CK 20:13 03/10/2022 cho khách hàng Nguyễn Thanh Phương