quynh.anh đã xác chỉnh sửa ghi chú từ thành 20:13 03/10/2022 cho khách hàng Nguyễn Thanh Phương