quynh.anh đã chuyển khách hàng Như Quỳnh từ đã thanh toán sang danh sách bảo lưu