quynh.anh đã xác chỉnh sửa ghi chú từ thành 13:42/01/01 cho khách hàng Nguyễn Phương Hà