quynh.anh đã chuyển khách hàng Ngan từ admin đặt sang danh sách huỷ từ chờ