quynh.anh đã chuyển khách hàng AN từ đã thanh toán sang danh sách bảo lưu