quynh.anh đã chuyển khách hàng Lam Phương từ admin đặt sang danh sách huỷ từ chờ