quynh.anh đã chuyển khách hàng Nguyễn Hữu Thắng từ đã thanh toán sang danh sách bảo lưu