quynh.anh đã xác chỉnh sửa ghi chú từ thành 19:46;31/12 cho khách hàng Nguyễn Hoàng Vy