quynh.anh đã chuyển khách hàng khánh từ admin đặt sang danh sách huỷ từ chờ