quynh.anh đã xác chỉnh sửa ghi chú từ thành 11:08;291/12 cho khách hàng Hoàng bích sơn