quynh.anh đã xác chỉnh sửa ghi chú từ thành doi show 25/7 sang 27/7 cho khách hàng Anh Lam