Nhi Le đã xác nhận khách hàng Trần Tuấn Kiệt từ admin đặt