Nhi Le đã xác chỉnh sửa ghi chú từ thành 18:40 15/09 đã ck cho khách hàng Trần Tuấn Kiệt