Nhi Le đã chuyển khách hàng Trần Tuấn Kiệt từ admin đặt sang danh sách huỷ từ chờ