Nhi Le đã xác chỉnh sửa ghi chú từ thành 10:44 16/09 cho khách hàng THAO HO