Nhi Le đã xác nhận khách hàng Hồ thị quỳnh như từ admin đặt