Nhi Le đã xác chỉnh sửa ghi chú từ thành CK 01:05 05/10 cho khách hàng Hồ thị quỳnh như