duy.cao đã xác chỉnh sửa ghi chú từ thành bạn Ngân – dis10% cho khách hàng anh Vũ