Nhi Le đã xác chỉnh sửa ghi chú từ thành VM – Sydney của tạo chí Loffciel cho khách hàng Admin Trâm