Nhi Le đã xác chỉnh sửa ghi chú từ thành VM cho khách hàng Chị Ánh Hồng forbes