Nhi Le đã xác chỉnh sửa ghi chú từ thành NTK Việt Hùng cho khách hàng admin Nhi