Đức Huỳnh đã xác chỉnh sửa ghi chú từ thành Trấn Thành cho khách hàng Admin đặt