Đức Huỳnh đã xác chỉnh sửa ghi chú từ thành Vân bạn KH cho khách hàng Admin đặt