Nhi Le đã xác chỉnh sửa ghi chú từ thành Kols: Quang Đại, Thiên Minh cho khách hàng Admin Trâm