Nhi Le đã xác chỉnh sửa ghi chú từ thành khách mời anh Hiếu Sol tạp chí Du Thuyền cho khách hàng Admin Trâm