duy.cao đã chuyển khách hàng Quynh Lê từ đã thanh toán sang danh sách huỷ từ đã thanh toán