Nhi Le đã xác chỉnh sửa ghi chú từ thành 18:12 16/09 cho khách hàng Nguyen Thi Huyen Tran