Nhi Le đã xác chỉnh sửa ghi chú từ 18:12 16/09 thành 18:12 16/09 đã ck cho khách hàng Nguyen Thi Huyen Tran