duy.cao đã xác chỉnh sửa ghi chú từ thành 18:16 16/09 cho khách hàng Phuc Truong