Nhi Le đã xác nhận khách hàng Trang Gia Kim từ admin đặt