Nhi Le đã xác chỉnh sửa ghi chú từ thành 09:56 15/09 đã ck cho khách hàng NGUYEN QUYNH ANH