duy.cao đã chuyển khách hàng Trần Thị Kim Liên từ admin đặt sang danh sách huỷ từ chờ